Úvod Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme soukromí každého, kdo navštíví naše stránky. Proto bychom vás rádi informovali, jakým způsobem osobní údaje používáme. Doporučujeme si tyto zásady přečíst, abyste věděli, co čekat a jak reagovat.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů shromažďovaných na tomto webu a v e-mailové korespondenci?

Správcem Vašich osobních údajů shromažďovaných na těchto webových stránkách www.cityshaman.cz je společnost Dalibor Chytil, IČO 05751918, se sídlem Závodní 1456, Hluk 68725. Správcechrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládají s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

1.      Úvodní ustanovení

1.1 Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví;
  • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace

1.2 Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) společným správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďují, uchovávají a využívají (i jinak zpracovávají) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování poradenských služeb v oblasti použití léčivých bylin včetně pořádání odborných seminářů a vzdělávacích či společenských akcí.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Společnostmi během Vašeho používání webových stránek www.cityshaman.cz („Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné Společnostmi během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Společností během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společností a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

2. Získávání a využívání osobních údajů

2.1 Jak získáváme Vaše osobní údaje?

 1. Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění kontaktního formuláře nebo při e-mailové korespondenci. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.
 2. Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete níže.

2.2 Pro jaké účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Plnění smlouvy (smlouvy o poskytování poradenských služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon poradenských služeb na základě poskytnutých údajů o zdravotním stavu; vztahy s obchodními partnery, například dodavateli výrobků a služeb);
 • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (Společnosti mohou zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti péče o lidské zdraví, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu);
 • Ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Společností, například o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webové stránky);
 • Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o poradenské služby či jinou spolupráci se společností).

2.3 Společnost je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajůÚčely zpracování
Jméno a příjmeníPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních  sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Kontaktní adresaPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
E-mailPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní čísloPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Číslo účtu a jiné transakční údajePlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců
IČO, DIČPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců
Údaje o zdravotním stavuPlnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření, Zkvalitnění potenciálních služeb v budoucnu
Jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osobPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu třetích osob

2.4 Na jakém základě zpracováváme tyto osobní údaje?

 1. Osobní údaje zadané při poptávání a objednávání služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
 2. Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
 3. Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění kontaktního formuláře zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
 4. Pokud nám v rámci vzájemné komunikace, zejména prostřednictvím e-mailové zprávy, kontaktního formuláře na webovém rozhraní nebo prostřednictvím jiných komunikačních sítí poskytnete dobrovolně své citlivé údaje (zejména o vašem zdravotním stavu), udělujete nám zasláním těchto citlivých údajů souhlas s jejich zpracováním. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vyřízení naší komunikace (zejména k zodpovězení vašich dotazů).
 5. Pokud budete v průběhu jednání o uzavření smlouvy dotázání na další citlivé údaje (prostřednictvím speciálního dokumentu „dotazník na zdravotní stav“), budete současně požádání o výslovný souhlas se zpracováním těchto sdělených osobních údajů.
 6. Vaše podoba může být nahodile zachycena při natáčení videa nebo pořízení fotografií v průběhu vzdělávacích akcí. Takové záznamy využíváme výhradně k interním účelům. Pokud se zachycením vaší podoby nesouhlasíte, informujte nás o tom, prosím. V předem ohlášených situacích, když nám k tomu vyjádříte souhlas, můžeme pořídit a zveřejnit záznamy a fotografie ze vzdělávacích akcí za účelem naší propagace.
 7. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
 8. Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

2.5 Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

 1. Osobní údaje zadané v rámci poptávání a objednávání služeb využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.
 2. Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.
 3. Pokud nám zasláním citlivých údajů v rámci naší komunikace udělíte souhlas ke zpracování těchto údajů v souladu s předchozím článkem, budou tyto údaje využity po dobu trvání naší vzájemné komunikace (zejména do vyřízení vašeho dotazu).
 4. Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů (případ vyplnění dotazníku zdravotního stavu), budou tyto citlivé údaje využívány po dobu uvedenou v souhlasu (promlčecí lhůta 3 roky).

3.     Jaké máte práva v souvislosti s osobními údaji?

3.1 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 1. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
 2. Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
  1. prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu info@cityshaman.cz;
  1. telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle: +420 605 066 490
  1. písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu: Závodni 1456, Hluk 687 25;
  1. v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).
 3. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

 1. Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:
  1. účel zpracování;
  1. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
  1. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
  1. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
 2. Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3. Právo na opravu

 1. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

 1. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 1. Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
  1. jste odvolali souhlas se zpracováním;
  1. jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
  1. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 2. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování

 1. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
  1. popíráte přesnost svých osobních údajů;
  1. je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
  1. již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
  1. vznesete námitku proti zpracování.
 2. Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
 3. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
 4. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7. Právo na přenositelnost údajů

 1. Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

 1. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
 2. Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 3. Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

4.     Správa a zabezpečení osobních údajů

4.1 Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

 1. Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.
 2. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje budou předávány do států mimo Evropskou unii, pokud to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.
 3. Vaše osobní údaje zpracovává zejména:
 4. MailChimp – The Rocket Science Group LLC;
 5. AffilBox.cz – OLYMPIC s.r.o.;
 6. Facebook Inc.;
 7. Google Inc.;
 8. Seznam.cz a.s.;
 9. WEDOS Internet Inc.;
 10. účetní firmy: Mánková Jitka, IČO: 87569175;
 11. Uloženka s.r.o. – distribuční firma.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

4.2 Zabezpečení osobních údajů

Ceníme si vašich osobních údajů, a proto zajistíme jejich odpovídající ochranu. K ochraně těchto dat před nepovolanými osobami a zneužitím jsme zavedli potřebná technická opatření a zásady a tyto budeme podle potřeby a vývoje techniky aktualizovat.

Konkrétně jsou fyzicky a papírově poskytnuté osobní údaje uzamčeny v uzamykatelné skříňce a elektronicky poskytnuté osobní údaje uloženy na Cloudu (OneDrive), ke kterému má přístup jen samotný správce a to pod heslem.

Poskytnuté osobní údaje jsou po uplynutí doby, na kterou je dán souhlas smazána a zničena.

Použití osobních údajů, které jste poskytnuli na jiných webových stránkách (smazat?)

Na našich stránkách můžete najít odkazy na jiné weby, nebo se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím odkazu odjinud. Jak jistě chápete, nemůžeme nést odpovědnost za ochranu soukromí a postupy jiných webových stránek. Obsah takových stránek podléhá podmínkám použití a dalším pokynům a informacím o ochraně osobních údajů jejich autorů.

Doporučujeme zkontrolovat zásady navštívených stránek a seznámíte se se svými právy a závazky, zejména pokud z nich odesíláte nějaké informace. S připomínkami a dotazy k cizím stránkám se prosím obracejte na jejich vlastníka nebo provozovatele.

Změny těchto zásad

V těchto zásadách můžeme příležitostně provádět změny vyvolané legislativními úpravami. Pokud budou tyto změny podstatné, uvedeme je na této stránce a budeme se snažit vás na ně upozornit. Doporučujeme naše zásady ochrany pravidelně kontrolovat.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.